Opći uvjeti prodaje i nabave

I. UVOD

Molimo pažljivo pročitajte ove uvjete,  jer definiraju naša i vaša prava i obveze u odnosu na proizvode koje prodajemo. Smatrat će se da je kupac u potpunosti upoznat sa spomenutim uvjetima i odredbama, te se isti primjenjuju na ugovorni odnos kupca i tvrtke ALTPRO d.o.o.

II. DEFINICIJA I TUMAČENJE UVJETA

U ovim uvjetima:

Tvrtka označava : ALTPRO d.o.o.

Kupac označava:  kupca proizvoda koji su identificirani na online obrascu, narudžbenici ili drugom obrascu dostavljenom tvrtki ALTPRO d.o.o.

Viša sila označava: Vanjski događaj koji je nastao prije dospijeća obveze, a nije se mogao predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, koji niti jedna od ugovornih stranaka nije je mogla predvidjeti, spriječiti, otkloniti niti izbjeći, te za koji niti jedna od ugovornih stranaka nije odgovorna.

Prava intelektualnog vlasništva označava: Označava sva prava intelektualnog vlasništva  bilo gdje u svijetu, bilo registrirana ili neregistrirana, uključujući primjenu ili pravo na primjenu tih prava ( uključujući prava industrijskog vlasništva, autorska i srodna prava, moralna prava, prava na baze podataka, povjerljive informacije, poslovne tajne, know-how, žigove, nazive tvrtki, trgovačka imena, nazive domena, oznake usluga, prijenos prava, zaštitu od nelojalnog tržišnog natjecanja, patente, modele korisnosti i upotrebe, software, topografije integriranih sklopova i prava industrijskog dizajna dizajnu);

Proizvodi označavaju : proizvode koji jesu ili će biti kupljeni od strane Kupca po ovim uvjetima.

Uvjeti označavaju: ove uvjete prodaje i nabave.

Položaj označava : mjesto ugradnje proizvoda.

III. OPĆENITO

 1. Uvjeti se mogu primijeniti na sve isporuke, usluge i ponude tvrtke. Ovi uvjeti prevladavaju nad bilo kojim uvjetima i odredbama narudžbi Kupca na koje Tvrtka nije dala izričit pisani pristanak mjeri ili nad proturječnim uvjetima.
 2. Svaki ugovor ili pravno obvezujuća izjava svake strane mora biti u pisanom obliku da bi bila valjana.
 3. Ugovor među strankama smatra se sklopljenim u trenutku kad Tvrtka izrazi svoj pristanak/prihvat pisanim putem. U slučaju sporazuma o distribuciji, isti se smatra zaključenim kada ga stranke potpišu.
 4. Primjena Općih odredbi i uvjeta poslovanja Kupca ovime odbacuje, sve eventualne pogreške sadržane u prodajnim prospektima, cjenicima ili drugoj dokumentaciji mogu biti ispravljene od strane Tvrtke, isključujući bilo kakvu odgovornost za štetu koja proizlazi iz takvih grešaka.

IV. PONUDE I NARUDŽBE

 1. Sve narudžbe za proizvode od strane Kupca moraju biti podnesene putem e-mail adrese ( sales@altpro.hr), faxom: (0038513666078) ili preporučenom poštom poslanom u sjedište Tvrtke.
 2. Sve narudžbe za proizvode od strane Kupca moraju biti prihvaćene od strane tvrtke. Nijedna narudžba neće se smatrati prihvaćenom ako ovlašteni predstavnik Tvrtke nije potvrdio pristanak/prihvat u pisanom obliku ili e-mailom, faxom ili preporučenom poštom s potvrdom primitka upućenom u sjedište Kupca, koristeći kontakt podatke koje je  Kupac dao na raspolaganje Tvrtki.
 3. Tvrtka može odbiti bilo koju narudžbu Kupca ako su zalihe Proizvoda nedovoljne i sprječavaju Tvrtku da ispuni takvu narudžbu.
 4. Tvrtka nije vezana nikakvim uvjetima poslovanja priloženim uz Kupčevu narudžbu te se Kupac slaže da su isti isključeni, osim ako su ovlašteni predstavnici Tvrtke izričito pristali na primjenu tih uvjeta poslovanja.
 5. Crteži, ilustracije, dimenzije, težina i ostale specifikacije proizvoda obvezujuće su samo ako je izričito dogovoreno u pisanom obliku.

Crteži i dokumenti koji imaju kao prilog određenu izjavu služe samo za osobnu uporabu primatelja, te ne smiju biti umnožavani niti dostupni trećim osobama bez izričitog pristanka Tvrtke.

 1. Cijene na cjeniku Tvrtke se mogu mijenjati u bilo koje vrijeme bez prethodne najave ako ekonomske prilike to zahtijevaju. Cijene koje se primjenjuju navode se u potvrdi narudžbe, a podliježu PDV-u (porezu na dodanu vrijednost) po trenutno važećoj stopi. Dodatne robe i usluge fakturiraju se zasebno.
 2. Ponude koje sadrže očite pogreške u sadržaju, pisanju, izračunu ili pravopisu ne obvezuju Tvrtku, te iz istih ne proizlaze nikakvi zahtjevi/ne daju pravo na zahtjeve glede učinka/izvedbe ili štete.
 3. Kupac odgovara Tvrtki za točnost podataka u svakoj narudžbi (uključujući primjenjive specifikacije).

V. CRTEŽI,TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ALATI

 1. Ako stranke ne dogovore drukčije, podaci sadržani u brošurama, katalozima i na Internetu nisu obvezujući/nemaju pravni učinak. Podaci sadržani u tehničkim dokumentima obvezuju samo u mjeri u kojoj Tvrtka na to izričito pristane.
 2. Svaka stranka Ugovora zadržava sva prava na tehničke dokumente dostavljene drugoj stranci. Stranka koja prima takve dokumente priznaje ta prava i neće ih učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi, bilo u cijelosti ili djelomično, niti ih koristiti za druge svrhe osim onih za koje su predani bez prethodnog pisanog pristanka druge stranke.
 3. Ako je Kupac Tvrtki dostavio bilo koju izvedbu ili specifikaciju radi proizvodnje ili narudžbe, tada jamči da korištenje takvih izvedbi ili specifikacija od strane Tvrtke ne vrijeđa prava trećih osoba, te će zaštititi/osigurati Tvrtku od svih zahtjeva i radnji/postupaka koji proizlaze iz korištenja tih izvedbi ili specifikacija.
 4. Alati i alati za oblikovanje svake vrste ostaju u vlasništvu Tvrtke, osim onih koje je pribavio Kupac.

VI. PROPISI NA SNAZI U ZEMLJI ODREDIŠTA I SIGURNOSNI UREĐAJI

 1. Kupac treba, prije ili u vrijeme slanja narudžbe, Tvrtku upoznati sa standardima i propisima koji se primjenjuju na izvršenje Proizvoda i usluga i na njegove djelatnosti.
 2. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, proizvodi i usluge moraju se izvršiti po standardima i propisima mjesta poslovanja Kupca, s kojima je Tvrtka prethodno upoznata u skladu s prethodnim člankom.

VII. CIJENE

 1. Cijene su izražene u kunama i eurima, te ne obuhvaćaju pakiranje, slanje, vozarinu kao i PDV po zakonima koji su na snazi na dan fakturiranja, a koje će snositi Kupac.
 2. Cijene ne obuhvaćaju poreze, carinske i slične troškove koji mogu nastati unutar ili izvan granica Republike Hrvatske kao rezultat sklapanja i izvršenja ugovora. U slučaju da se Tvrtku tereti za takve troškove ima pravo od Kupca potraživati iste.
 3. Ako nakon sklapanja Ugovora nastupi značajno povećanje ili smanjenje troškova koje nije bilo predvidivo, bez utjecaja Tvrtke, a osobito zbog tarifnih dogovora ili promjena cijena materijala, Tvrtka zadržava pravo na razmjernu promjenu cijena. Na zahtjev Kupca Tvrtka će o navedenom podnijeti dokaze. Ako uvećana cijena premašuje ugovorenu cijenu za 20% ili više, Korisnik ima pravo povući se iz Ugovora. Radi ostvarenja toga prava Kupac je obvezan bez odgode izjaviti da se povlači iz Ugovora.

VIII. PLAĆANJA

 1. Sve fakture izdane od strane Tvrtke Kupac treba platiti prema uvjetima navedenim u ponudi i fakturi, osim ako Tvrtka i Kupac u pisanom obliku ne dogovore drugačije. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem Tvrtka može za nepodmireni iznos naplatiti zateznu kamatu po stopi propisanoj zakonima Republike Hrvatske koja teče od datuma dospijeća obveze do datuma plaćanja. Ako kupac plati bilo koji dio računa nakon datuma dospijeća navedenog na računu i ugovorenog datuma plaćanja ili ako je uplata u najavi, a stvarni prijenos novca bude izvršen nakon datuma dospijeća, Altpro će kupcu zaračunati zakonske zatezne kamate. Obračun iznosa zatezne kamate vršit će se množenjem neplaćenog iznosa na datum dospijeća s brojem dana do datuma plaćanja, uključujući i dan na koji je izvršena uplata, na koje će se primijeniti zakonska zatezna kamata (na godišnjoj razini) važeća za razdoblje kašnjenja.
 2. Ako je bilo koji iznos fakture osporen, Kupac će obavijestiti Tvrtku o pravnim temeljima osporavanja u roku od sedam dana od dana dostave Proizvoda i platiti Tvrtki vrijednost fakture u skladu s uvjetima plaćanja. Nakon postignute nagodbe, bilo koji osporeni a nepodmireni iznos može se platiti u roku 30 dana.
 3. Tvrtka zadržava pravo povećanja ugovorene cijene u slučaju da Kupac zatraži promjenu ugovorenog posla. Ako se Kupac ne slaže s troškovima tražene promjene, rad se nastavlja kako je dogovoreno u početnom ugovoru/početno ugovoreno.
 4. Kupac sam snosi sve troškove vezane uz bankovne financijske instrumente, transfere novca ili akreditive, osim ako se Stranke pismeno ne dogovore drugačije.
 5. Ako izričito nije drugačije dogovoreno, cijene koje u ponudi Kupcu ne uključuju državne poreze, PDV, pristojbe ili druge troškove koji mogu nastati zbog prodaje ili kupnje robe i materijala. Kupac je dužan platiti takve poreze, pristojbe ili troškove, a ako ih država naplati Tvrtki ili ih Tvrtka mora platiti po zakonu, kupac će će te troškove bez odgode nadoknaditi.

IX. OTKAZIVANJE

S obzirom na narav robe i usluga, bilo koju narudžbu – jednom potvrđenu od strane Tvrtke – nije moguće otkazati. Otkazivanje narudžbe od strane Kupca prihvatit će se samo pod uvjetom da se dotada nastali troškovi, uključujući sva potraživanja od strane Tvrtkinih podizvođača zbog pokrića nastalih troškova, troškova rada ili otkazivanja, odmah nadoknade Tvrtki. Osim toga, Tvrtka može zatražiti isplatu troškova nastalih kao posljedica izgubljene dobiti.

X. ISPORUKA I UGRADNJA

 1. Ako u pisanom obliku nije dogovoreno drukčije, Proizvodi će biti dostavljeni EXW (Ex Works – Incoterms 2020).
 2. Dopuštena je djelomična isporuka / izvedba naručenih Proizvoda. U slučaju da Proizvodi trebaju biti isporučeni / izvedeni u obrocima na temelju sporazuma stranaka, svaka isporuka / izvedba predstavlja zaseban ugovor, a ako Tvrtka ne isporuči/izvede jedan ili više obroka u skladu s ovim Uvjetima ili zahtjevom Kupca koji se odnosi na jedan ili više obroka, Kupac nije ovlašten smatrati Ugovor u cjelini neispunjenim.
 3. Kada u vezi s isporukom/izvedbom Proizvoda Tvrtka treba izvesti radove na licu mjesta, Kupac će o vlastitom trošku poduzeti sve potrebne mjere za pripremu mjesta i osigurati da je mjesto pogodno i spremno za početak radova. Kupac je odgovoran za sva pitanja vezana uz mjesto i pribavit će Tvrtki radnike, informacije, postrojenja, opremu i sve druge materijale i alate koji su Tvrtki potrebni za isporuku/izvedbu Proizvoda, informacije koje se odnose na mjesto i sve pomoćne usluge koje Tvrtka zahtijeva, a služe u svrhu isporuku/izvedbu Proizvoda.
 4. Kupac je dužan osigurati Tvrtki i njezinom kooperantu osoblje za pomoć u dobivanju viza, dozvola za boravak i rad u onoj mjeri kojoj je to potrebno za izvođenje radova na mjestu, kao i u vezi svih dozvola potrebnih za napuštanje zemlje.
 5. Kada kupac zahtijeva preuzimanje/prihvat proizvoda
  • Kupac će izvršiti test Factory Acceptance – FAT (tvorničko preuzimanje) u roku od dva tjedna od datuma primitka izjave Tvrtke da su proizvodi spremni za prihvaćanje. Nakon obavljanja FAT-a, Kupac može u roku 2 tjedna izjaviti da prihvaća Proizvode. FAT će biti izvršen u Tvrtki, a ostali uvjeti će se dogovoriti zasebno.
  • Smatrat će se da je Kupac prihvatio proizvode :

Ako ih upotrebljava za komercijalne svrhe ili druge svrhe koje ne predstavljaju testiranje

Ako ne odgovori na izjavu Tvrtke o spremnosti za prihvaćanje u roku od 2 tjedna nakon što je izjava dana

Ako u roku 2 tjedna od obavljanja FAT ne prihvati Proizvode, bez davanja pismenih razloga ili posebnih pojedinosti odbijanja

 • Kupac nema pravo uskratiti prihvat Proizvoda za: (a) nedostatke koji bitno ne utječu na uporabu proizvoda; (b)nedostatke manjih odstupanja koji bitno ne utječu na funkcioniranje proizvoda; (c)neispravnu ugradnju ili montažu koju nije provela Tvrtka; ili (d) razloge na koje Tvrtka ne može utjecati

 

 • Kupac snosi sve troškove i izdatke koji se odnose na inspekciju i/ili prihvat Proizvoda
 • Rok dostave/isporuke/spremnosti Tvrtke može biti produljen na temelju odluke Tvrtke uz pisanu obavijest Kupcu, za razdoblja koja predstavljaju razumno kašnjenje koje će/može biti ili je bilo uzrokovano nekim od sljedećih događaja :

5.5.1 Višom silom, navedeno u stavki 2.

5.5.2 Odgodom Ugovora

5.5.3 Kršenjem ugovora od strane Kupca

5.5.4  drugim okolnostima u kojima je Tvrtka zakonom ovlaštena na produljenje roka                                                            

  

 1. Ako Kupac ne zahtijeva da se obavi prihvaćanje proizvoda smatrat će se da je Kupac prihvatio Proizvode nakon podnošenja Narudžbe.
 2. Tvrtka neće biti odgovorna za bilo koja kašnjenja zbog djelovanja ili propusta Kupca (uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakvo nepoštivanje ili neispunjenje obveza iz Ugovora od strane Kupca). U tom slučaju, Tvrtka je ovlaštena potraživati ​​povećanje troškova nastalih Tvrtki kao posljedica nepoštivanja ili neispunjenja obveza iz Ugovora od strane Kupca.
 3. Tvrtka će nadoknaditi štetu za bilo koje Proizvode ili njihove dijelove koji su pogrešno dostavljeni/izvedeni ili pribavljeni u prevelikoj količini.
 4. Ako Kupac ne poštuje datum dostave, dužan je platiti Tvrtki troškove skladištenja u iznosu 0,5% cijene (maksimalno 5%) kupljene robe mjesečno, počevši mjesec dana nakon obavijesti o spremnosti za dostavu/isporuku. Ugovorne strane imaju pravo utvrditi i zahtijevati da su troškovi skladištenja bili niži ili viši. Tvrtka zadržava sve daljnje zahtjeve i prava koja su dostupna.
 5. Ako Kupac skrivljeno prekrši druge dužnosti suradnje, Tvrtka je ovlaštena tražiti naknadu time pretrpljene štete, uključujući bilo koje dodatne troškove. Tvrtka zadržava sve daljnje zahtjeve i prava koja su dostupna.

XI. VLASNIŠTVO I RIZIK

 1. Ako stranke nisu u pisanom obliku ugovorile drugačije, rizik oštećenja ili gubitka Proizvoda prelazi na Kupca, u skladu s ugovorenim Incoterms paritetom.
 2. Usprkos isporuci i prijelazu rizika glede proizvoda, kao i bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta, vlasništvo Proizvoda ne prelazi na Kupca sve dok Tvrtka ne primi isplatu pune cijene Proizvoda u odobrenim sredstvima, kao i svih drugih dobara za koje je dogovorena prodaja Kupcu od strane Tvrtke, a za koja je cijena dospjela na plaćanje.
 3. Do trenutka prijelaza vlasništva Proizvoda na Kupca, a nakon dospijeća plaćanja, Tvrtka ima pravo u bilo koje vrijeme zahtijevati da Kupac Tvrtki isporuči Proizvode, a ako Kupac bez odgode ne udovolji zahtjevu, ima pravo ući u prostorije Kupca ili treće osobe (s kojom Kupac namjerava uspostaviti suradnju) u kojima su Proizvodi uskladišteni i vratiti posjed Proizvoda. Do prelaska vlasništva Proizvoda na Kupca u skladu s prethodnom odredbom, Proizvodi ne smiju biti založeni, dani kao osiguranje ili prodani od strane Kupca, te je Kupac dužan čuvati Proizvode u svojim prostorijama odvojeno od vlastitih ili dobara trećih osoba, na način kojim ih je lako raspoznati od Tvrtkinih proizvoda.
 4. Kupac će Tvrtki nadoknaditi sve troškove vraćanja Proizvoda nastale zbog kršenja uvjeta prethodnog članka od strane Kupca.

XII. PREGLED I PREUZIMANJE PROIZVODA I USLUGA

 1. Prema vlastitoj praksi, Tvrtka će izvršiti pregled svojih proizvoda prije otpreme. Ako Kupac zahtjeva dodatno testiranje izvan uobičajenih postupaka Tvrtke radi kontrole kvalitete Proizvoda, taj zahtjev treba biti posebno dogovoren i plaćen od strane Kupca.
 2. Kupac treba izvršiti pregled Proizvoda i usluga, uključujući polovične Proizvode i usluge u razumnom roku od prijelaza rizika na prema ugovorenom Incoterms paritetu, te odmah obavijestiti Tvrtku o bilo kojim nedostacima u pisanom obliku.

Ako Kupac ne obavijesti Tvrtku o vidljivim nedostacima u roku 7 dana nakon dostave, Proizvodi i usluge, uključujući polovične Proizvode i usluge smatrat će se preuzetima i prihvaćenima od strane Kupca.

 1. Tijekom 6 mjeseci nakon preuzimanja Proizvoda o bilo kojem zahtjevu prema Tvrtki koji se temelji na skrivenom nedostatku Proizvoda (bez obzira na to je li dostava odbijena od strane Kupca i je li nedostatak bio vidljiv pri uobičajenom pregledu) Tvrtka treba biti obaviještena odmah nakon otkrića navodnog nedostatka. U obavijesti o nedostatku, Kupac treba detaljno opisati nedostatak i pozvati Tvrtku da pregleda Proizvod.
 2. Nakon što je Tvrtka obaviještena o nedostacima Proizvoda, dužna je što prije moguće ukloniti iste, a Kupac je dužan osigurati pomoć i suradnju kako bi Tvrtki omogućio uklanjanje nedostataka. Nakon uklanjanja nedostataka, pregled pri preuzimanju se može napraviti na zahtjev Tvrtke ili Kupca. Nakon prihvaćanja, ili nakon što se Proizvodi i usluge smatraju prihvaćenim, Kupac nije ovlašten odbiti Proizvode i usluge koje nisu u skladu s Ugovorom.

XIII. JAMSTVA

 1. Tvrtka jamči da će izvršiti tražene poslove s prosječnom/uobičajenom/razumnom pažnjom i vještinom, da će Proizvod u trenutku dostave (prijenosa rizika) biti u skladu sa svojim specifikacijama, te da će biti ispravan i ispravno funkcionirati prilikom uobičajene upotrebe u razdoblju od 24 mjeseca (jamstveni rok) od datuma dostave (prijelaza rizika) Proizvoda, osim ako stranke u pisanom obliku nisu dogovorile drugi rok. U slučaju da datum dostave premašuje ugovoreni datum dostave za mjesec dana, a Kupac je obaviješten da je Proizvod spreman za dostavu, smatra se da je jamstveni rok počeo teći prvog mjeseca nakon obavijesti da su Proizvodi spremni za dostavu.
 2. Ako je Proizvod tijekom jamstvenog roka popravljan ili zamijenjen, u slučaju zamjene ili bitnog popravka jamstveni rok teče iznova (24 mjeseca) od zamjene Proizvoda. U slučaju manjih popravaka, jamstveni rok se produžuje za vrijeme za koje je Proizvod bio na popravku.
 3. Tvrtka neće biti odgovorna prema Članku 1 i Članku 2 u slučaju ;
  • nedostatka uzrokovanog crtežom, dizajnom ili specifikacijom koji je pribavio Kupac
  • bilo kakvih nedostataka koji proizlaze iz redovite uporabe i trošenja, namjernog oštećenja, nepažnje, izvanrednih uvjeta rada, nepoštivanja uputa Tvrtke (usmenih ili pismenih), pogrešne uporabe, izmjene ili popravka bez odobrenja Tvrtke, nepravilnog ili neprikladnog održavanja od strane Kupca
  • manjih devijacija crteža, dizajna ili specifikacija pribavljenih od strane Tvrtke, koji u bitno ne utječu na redovitu uporabu Proizvoda.
  • Ako su proizvodi upotrebljavani na način, pod okolnostima ili za svrhu koju Tvrtka nije mogla predvidjeti niti joj je bila poznata prije sklapanja Ugovora
  • ako ukupna cijena Proizvoda nije plaćena po dospijeću (u tom slučaju jamstveni rok nastavlja teći, no nije moguće zahtijevati prava iz jamstva)
  • ako Kupac dopusti trećim osobama koje nisu ovlašteni zastupnici Tvrtke da obave zamjenu dijelova, poslove održavanja ili popravke Proizvoda.
 4. Osim jamstva navedenih u članku 1., sva su druga jamstva i uvjeti sadržani u statutu ili zakonu isključena su u najširem opsegu dopuštenom zakonom. Tvrtka se izričito odriče sadržanih jamstava o prodaji i prikladnosti za određenu svrhu.
 5. U slučaju bilo kojeg valjanog zahtjeva glede bilo kojeg Proizvoda utemeljenog na neispravnosti proizvoda, a koji je Tvrtki postavljen tijekom jamstvenog roka u skladu s ovim Uvjetima, Tvrtka je dužna po vlastitom izboru besplatno izvršiti popravak ili zamijeniti Proizvod (ili njegov dio), ili Kupcu isplatiti cijenu neispravnih Proizvoda (ili razmjerni dio cijene).
 6. Pogodnosti iz jamstva primjenjuju se samo na Kupca.

XIV. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Kupac je suglasan da:

 1. su svi zaštitni znakovi, autorska prava i ostala prava intelektualnog vlasništva („intelektualno vlasništvo“) utjelovljena ili povezani s Proizvodima i povezanom dokumentacijom, dijelovima ili softverom isključivo vlasništvo Tvrtke ili njezinog dobavljača.
 2. Intelektualno vlasništvo Tvrtke ili njezinih dobavljača Kupac može koristiti jedino uz pristanak Tvrtke ili njezinih dobavljača tijekom trajanja relevantnog ugovora, te se pristankom odobrava korištenje isključivo u svrhe navedene u pristanku. Svako licenciranje prava intelektualnog vlasništva u bilo kojem softveru Proizvoda dana Korisniku prestaje odmah po isteku ili otkazu relevantnog ugovora o licenciji koji uređuje njihovo korištenje.
 3. Kupac ne smije tijekom trajanja ili nakon isteka ili otkaza ugovora o licenciji, bez prethodnog pisanog pristanka Tvrtke ili njezinih dobavljača, registrirati ili koristiti bilo koji zaštitni znak, trgovački naziv, naziv domene, stil trgovanja ili komercijalnu oznaku ili dizajn koji koriste Tvrtka ili njezini dobavljači u vezi s proizvodima.
 4. će Tvrtku obeštetiti/zaštititi/osigurati od svih odgovornosti, šteta, troškova, izdataka koje Tvrtka može pretrpjeti ili koji mogu nastati kao rezultat rada izvršenog u skladu sa specifikacijama Kupca ili kao rezultat kombinacije i korištenja Proizvoda s drugom opremom, dijelovima ili softverom koji nije pribavljen od strane Tvrtke, a koji dovodi do kršenja intelektualnog vlasništva trećih osoba.

XV. MJERODAVNO PRAVO

Ovi Uvjeti podliježu i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, te se stranke njima podvrgavaju isključivoj nadležnosti hrvatskih sudova.

XVI. DJELOMIČNA NIŠTETNOST

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta oglasi ništetnom ili poništi, ili bude smatrana nezakonitom ili nepovredivom, takva ništetna, nevaljana ili neprovediva odredba će ovisno o slučaju biti zamijenjena drugom odredbom od strane Tvrtke i kao takva neće utjecati na valjanost Uvjeta u cijelosti.

 

Ovi Uvjeti vrijede od 01.01.2020.

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)